Δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων στις Δηλώσεις Καλλιέργειας 2019

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι από τις 29/1/2019 μέχρι και τις 15/2/2019, οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»,  έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων που αφορούν τη δήλωση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) έτους 2018.

Τα σχετικά αιτήματα διόρθωσης μπορούν να αφορούν ιδίως τις εξής περιπτώσεις:

Α) Αλλαγή χαρακτηρισμού αγροτεμαχίου από μη αρδευόμενο σε αρδευόμενο.

Β) Αλλαγή χαρακτηρισμού καλλιέργειας από ποτιστική σε ξηρική.

Τα αιτήματα υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίως μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), δηλαδή των γραφείων όπου οι παραγωγοί υποβάλλουν τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (δηλώσεις καλλιέργειας  ΟΣΔΕ). Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην υπ’ άριθμ. 66590/7-9-2018 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως τροποποιήθηκε ιδίως από την υπ’ άριθμ.11881/28-1-2019. Επίσης για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.