Άρση απαγόρευσης αλιείας στα ποτάμια του Έβρου

Την άρση απαγόρευσης αλιείας, ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών στον ποταμό Έβρο, στο Δέλτα του και στους χείμαρρους ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Η αλιεία στον ποταμό Έβρο, στο Δέλτα του, στους χείμαρρους: Ειρήνη (Μαϊστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα , Διαβολόρεμα, στον υδροταμιευτήρα Αλεξανδρούπολης, στο φράγμα Καβησού , στα κανάλια και γενικά σε όλους τους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της Π.Ε. Έβρου στον χώρο ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου είχε απαγορευτεί από τον Απρίλιο για την προστασία της αναπαραγωγής.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση:

“Ανακαλούμε την με Αρ.Πρ.:107221/5858/12-04-2022, (ΑΔΑ:ΩΥ677ΛΒ-Ν0Ι) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου που αφορά την Απαγόρευση της Αλιείας στον Ποταμό Έβρο και στο Δέλτα αυτού, στους χείμαρρους Ειρήνη (Μαϊστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα, Διαβολόρεμα, υδροταμιευτήρα Αλεξανδρούπολης, φράγματος Καβησού, στους παραπόταμους του Έβρου κανάλια και γενικά σε όλους τους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της Π.Ε. Έβρου χώρου ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου.

Η αλιεία επιτρέπεται να αρχίσει από τις 8:00 π.μ. στις 16-05-2022″.