Απορρίφθηκε από το ΥΠΕΝ η προσφυγή των WWF &Greenpeace για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Την απόρριψη της ιεραρχικής προσφυγής των WWF Ελλάς και Greenpeace Hellas κατά της τροποποίησης και ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, καθώς και κατά της παράτασης της άδειας εγκατάστασης του έργου αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

Στην απόφαση, που φέρει την υπογραφή του υπουργού κ. Σκυλακάκη, αναπτύσσεται το σκεπτικό της απόρριψης.

Συγκεκριμένα, από την πλευρά του υπουργείου υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν προκύπτει ζήτημα λόγω της χωροθέτησης του έργου στην περιοχής GR1110013 «Θαλάσσια Περιοχή Θράκης» που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, καθώς η απόφαση ένταξης λήφθηκε τέσσερα χρόνια μετά από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη εγκατάσταση του έργου εντός αυτής.

Επίσης, το υπουργείο απορρίπτει τις αιτιάσεις περί παράλειψης δημόσιας διαβούλευσης επί της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή του δικτύου Natura 2000, καθώς από το ισχύον πλαίσιο δεν προκύπτει η υποχρεωτική διεξαγωγή της.

Ακόμα, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι η τοπική μικρή αύξηση των εκπομπών CO2 από την τροποποίηση του έργου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης αξιολογήθηκε ως μη ουσιώδης συνυπολογιζόμενου του οφέλους που το έργο θα εισφέρει στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, εξυπηρετώντας την αύξηση χρήσης φυσικού αερίουως μεταβατικού καυσίμου πολύ μικρότερων εκπομπών από τα στερεά και υγρά ορυκτά καύσιμα. Δεδομένου ότι με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αυξάνεται η διακινούμενη ποσότητα φυσικού αερίου το οποίο υποκαθιστά στερεά και, κυρίως, υγρά ορυκτά καύσιμα, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ακόμα ότι η τροποποίηση οδηγεί σε σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επισημαίνοντας και ότι, δεδομένου ότι το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρύπος, αυτό που αξιολογείται είναι η επίπτωση της τροποποίησης στο συνολικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα.

Σε σχέση με άλλες αιτιάσεις των προσφευγόντων, το ΥΠΕΝ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου, περιλαμβανόμενων των τροποποιήσεών του, τόσο στο ενωσιακό όσο και στο εθνικό δίκαιο, είναι ανεξάρτητο από τον Κανονισμό (ΕΕ) 347/2013 «σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές…» τον οποίο επικαλείται η προσφυγή, ο οποίος θεωρεί δεδομένη την εφαρμογή των διαδικασιών εκτίμησης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα έργα που εντάσσονται στις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Επίσης, σημειώνει ότι για το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο εκτίμησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του, κατά τη διαδικασία έκδοσης της αρχικής ΑΕΠΟ.

Αναφορικά με την επίκληση της Οδηγίας Seveso-III και την υποχρέωση διαβούλευσης που αναφέρεται σε αυτή, το υπουργείο διευκρινίζει ότι αυτή αφορά στη χωροθέτηση νέων μονάδων και όχι σε τροποποιήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών ήδη εγκεκριμένων έργων, καθώς και σε μετατροπές υφιστάμενων που συνεπάγονται αλλαγές βαθμίδας, περιπτώσεις στις οποίες δεν ανήκει το έργο.

Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει, επίσης, ότι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2017/1442 για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές των μεγάλων μονάδων καύσης που αφορούν στο έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, θα εφαρμοστούν άνευ ετέρου.