Αποκαθίσταται ο διαδημοτικός δρόμος Μικρού Δερείου – Ρούσσας – Γονικού

Υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής Έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις για την Αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής Οδού: Μικρό Δέρειο – Ρούσσα – Γονικό» ανάμεσα στον Δήμο Σουφλίου και τον ανάδοχο του έργου την Εταιρεία «ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ» διά του εκπροσώπου κ. Λασκαράκη Γεωργίου, προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 2.040.000,00 € κατά τη μελέτη με τον ΦΠΑ, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ-831.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση των επικίνδυνων φθορών για τη διέλευση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο των οικισμών του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου.

Ειδικότερα, η αποκατάσταση των φθορών αφορά την διαδημοτική οδό που συνδέει τον οικισμό της Ρούσσας με τον οικισμό του Γονικού. Οι κυριότερες φθορές που προκλήθηκαν στο παραπάνω οδικό δίκτυο και πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ακίνδυνη διέλευση των οχημάτων σ’ αυτό, καθώς και να μειωθούν οι συνέπειες από μία επόμενη πλημμυρική παροχή, αφορούν:
Κατεστραμμένα οδοστρώματα, όπου απαιτείται ή η αποξήλωσή τους και η ανακατασκευή της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων ή το φρεζάρισμα και η διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου και κυκλοφορίας για την αποκατάστασή τους.
Επιχωμένες με φερτά υλικά υφιστάμενοι τάφροι οδοστρωμάτων, που δημιουργούν πρόβλημα στην απορροή των υδάτων και επιτείνουν το πρόβλημα της οδού και οι οποίες πρέπει να διανοιχτούν εκ νέου ή να καθαριστούν.
Κατεστραμμένα από φερτά υλικά στηθαία ασφαλείας και πινακίδες, όπου απαιτείται η τοποθέτηση νέων στηθαίων και νέων πινακίδων για να εξασφαλιστεί η διέλευση των οχημάτων με ασφάλεια.
Ανακατασκευή κατεστραμμένων συρματοκιβώτιων πρανών επιχωμάτων οδοστρώματος.
Καθαρισμοί ρεμάτων ανάντι και κατάντι τεχνικών.
Τέλος, αποκατάσταση της διαγράμμισης του συνόλου του οδικού δικτύου που λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών στο οδόστρωμα, έχει φθαρεί.

Ο ανάδοχος του έργου εγκαταστάθηκε και άρχισε εντατικά τις προβλεπόμενες εργασίες. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου καθορίστηκε σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.