Ανανέωση αδειών για τις Λαϊκές Αγορές έως 1 Αυγούστου

Το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου ενημερώνει τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών της περιοχής.

«Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά»

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι πωλητές θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης της άδειας τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 01-08-2022. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι άδειες τους καταργούνται οριστικά.