Ξεκινούν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.500 ευρώ

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια ΙΕΚ.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01/02/2023 μέχρι και τις 14/02/2023.
Οι σπουδαστές θα πάρουν 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ εάν συγκατοικούν με άλλο σπουδαστή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα. Διευκρινίζεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η ιδιότητα του συγκατοικούντος, ως ενεργού καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).


Δικαιούχοι – Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Οι δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπ.αριθμ. K5/104224/ 29-08-2022(Β ́4634/2022):
Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο καταρτιζόμενος.
Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).
Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2021 και ο καταρτιζόμενος/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. φοίτησης την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ι.Ε.Κ., αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης μέσω e-mail στη Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία, προκείμενου να μεταβληθεί το σχετικό κριτήριο στην αίτηση του δικαιούχου.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 και το Παράρτημα Α ́ της Υπ. Αριθμ. K5/104224/ 29-08- 2022 (Β ́4634/2022) όπως ισχύει. Παρακαλούνται οι αιτούντες να ανατρέχουν στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες.
Προσοχή: Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα πρέπει η αίτηση να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση δεν θεωρείται υποβεβλημένη.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από το δημόσιο Ι.Ε.Κ. ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023. Αιτήσεις για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογηθούν.

Έλεγχος Κριτηρίων – Δικαιολογητικά
Β1. Για τον χαρακτηρισμό του καταρτιζόμενου ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 περ. Α της Υπ. αριθμ. K5/104224/29-08-2022 (Β ́4634) ΚΥΑ όπως ισχύει.
Β2. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών.
Διευκρινίζεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Β3. Λοιπά δικαιολογητικά που ελέγχονται από τη διοίκηση των Ι.Ε.Κ.:
α) Πιστοποιητικό θανάτου στην περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας (ή ο καταρτιζόμενος) δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.
β) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας επικαλείται διάσταση ή διαζύγιο και δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας είναι άγαμος/άγαμη.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό θανάτου και εφόσον ο αιτών συναινεί για την αυτόματη και αυτοδίκαιη άντληση των δεδομένων από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού το οποίο κοινοποιείται στο οικείο δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση του πιστοποιητικού ή δεν επαληθευτεί ηλεκτρονικά από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» η ορθότητα των δηλωθέντων ισχυρισμών ή ο αιτών δεν συναινέσει στην εν λόγω αναζήτηση, ο δικαιούχος προσκομίζει το πιστοποιητικό στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης.
Β4. Στοιχεία που δηλώνονται υπεύθυνα από τον δικαιούχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή
α) Ο καταρτιζόμενος δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή τίτλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν λαμβάνει για την ίδια περίοδο Στεγαστικό επίδομα: δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης και ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).
β) τα έτη για τα οποία έχει λάβει το στεγαστικό επίδομα είναι λιγότερα από τα έτη σπουδών του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους (συνυπολογιζόμενου πιθανού χρόνου κατά τον οποίο έλαβε επίδομα στη διάρκεια σπουδών του σε άλλο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).
γ) πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της δράσης, καθώς και τα κριτήρια περί μόνιμης κατοικίας σε σχέση με την πόλη φοίτησης.
δ) τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.
ε) Επιλέγοντας υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται ότι δεν έχει πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των δηλωθέντων στοιχείων και για αυτό θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει (καθώς και αυτά που έχουν επιστραφεί από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ)) είναι ορθά και ακριβή.
Β5.Στην περίπτωση συγκατοίκησης με άλλο καταρτιζόμενο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποβάλλονται συμπληρωματικά τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο:
α) Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου, γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ( Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου. Τα στοιχεία συγκατοίκησης υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr συμπληρωματικά της αρχικής αίτησης και εντός της προθεσμίας υποβολών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών καταρτιζόμενος να είναι ενεργός καταρτιζόμενος δημοσίου ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και να είναι κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ