Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στον Δήμο Αλεξανδρούπολης – Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργίας του Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ Ορεστιάδας

Η ΔΕΥΑΑ έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, έχει πλήρη αντίληψη ότι η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης και […]