Πρόσκληση Περιφερειάρχη ΑΜΘ για τη διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μέσω της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) ενεργοποιεί τη διαδικασία αναθεώρησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) με μία δέσμη ενεργειών που στοχεύουν στον επανακαθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της στρατηγικής για την περίοδο 2021-2027. Η διαδικασία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει τη διοργάνωση 3 Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης τα οποία […]