Νέα καταληκτική ημερομηνία Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

Κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης είναι η 26η Απριλίου 2024 και για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη η 26η […]