Συνεδριάζει την Τρίτη 5/7 το δημοτικό συμβούλιο της Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 […]