Συνεδριάζει την Τρίτη 5/7 το δημοτικό συμβούλιο της Ορεστιάδας

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, στις 05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: – Χορηγούμενη-1

Θέμα ημερήσιας διάταξης

 Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου του έτους 2022

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, στις 05.07.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης
 Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Ορμανλίδης.
 Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης.    
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο:  «Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων». Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 278/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Ορισμός εκπροσώπων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Ορεστιάδας» λόγω παραίτησης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 75/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 325/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Αμπελακίων – Ποιμενικού, λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 105/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας, λόγω παραιτήσεων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.   
 Έγκριση εκμίσθωσης του  κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.
 Έγκριση εξόδων κηδείας  άπορου δημότη. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης. 
 Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» και έγκριση ή μη συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο με (1) μια μερίδα. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης.
 Έγκριση δίμηνης παράτασης παραχώρησης για την χρήση του χώρου του Αμφιθεάτρου Νεοχωρίου από τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Βαρσαμακίδης.
 Έγκριση παραχώρησης του δημοτικού κτιρίου «ΣΠΙΤΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο Σύλλογο Γυναικών Δικαίων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Έγκριση αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας με αριθμ. τεμ. 3356 έκτασης 770,00 τ.μ. της ΟΔ έτους 1934 αγρ/τος Στέρνας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.
 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας με αριθμ. τεμ. 3356 έκτασης 770,00 τ.μ. της ΟΔ έτους 1934 αγρ/τος Στέρνας στη Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Εισηγητής: ο Δήμαρχος  Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.