Διαβούλευση για τη νέα Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας σας ενημερώνει πως έχει εκκινήσει την εκπόνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Ορεστιάδας και σας προσκαλεί σε διαβούλευση με την Ομάδα Εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας (αρχή Κωνσταντινουπόλεως) την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00.

Βασικός σκοπός της διαβούλευσης είναι αφενός η ενημέρωση των φορέων και των πολιτών σχετικά με το έργο και τη μεθοδολογία εκπόνησής του, και αφετέρου η συλλογή προτάσεων καταπολέμησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ορεστιάδα σήμερα.

Τι αφορά η ΣΒΑΑ;

Για την περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει βαρύτητα στην ενίσχυση της αστικής ανάπτυξης μέσω του νέου στόχου πολιτικής «Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της», προωθώντας τον από –τα– κάτω (bottom-up) σχεδιασμό και τη συμμετοχή πολιτών και φορέων στην εύρεση λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις.

Οι ΣΒΑΑ αφορούν αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και εφαρμόζονται είτε σε περιοχές με προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε σε περιοχές που διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν. Παράλληλα, κατορθώνουν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών προκλήσεων στο χωρικό επίπεδο και μεγιστοποιούν τα πλεονεκτήματα από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλες παράλληλες πολιτικές και πηγές χρηματοδότησης.

Ακόμα, στα πλαίσια της ΣΒΑΑ απαιτείται η συγκρότηση ειδικής ομάδας διακυβέρνησης (εταιρικό σχήμα) σε επίπεδο Δήμου με στόχο:

 • τον συντονισμό του σχεδιασμού της ΣΒΑΑ και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τοπική κοινωνία,
 • τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της στρατηγικής,
 • την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της στρατηγικής,
 • την επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση της ΣΒΑΑ.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η κατανομή των πόρων ανά ΣΒΑΑ είναι ισόποση, 14.200.000 € από το ΕΤΠΑ και 900.000 € από το ΕΚΤ εκ των οποίων το 30% θα συμβάλλει σε δράσεις για το κλίμα.

ΣΒΑΑ Ορεστιάδας

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αστικής περιοχής και την αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού εντοπίζονται τα κύρια ζητήματα και οι προκλήσεις στην περιοχή παρέμβασης, κάποια από τα θέματα που στοχεύει να επιλύσει ο Δήμος Ορεστιάδας μέσω της νέας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν:

 • χαμηλή ποιότητα των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων πρασίνου,
 • μονοτονία στον αστικό χώρο και την επικράτηση των γκρι υποδομών,
 • παρουσία ενεργοβόρων δημοτικών κτιρίων,
 • υψηλό επίπεδο χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας και καυσίμων,
 • απουσία συμμετοχής σε δράσεις καινοτομίας,
 • μικρή δυναμική οικονομικών δραστηριοτήτων και μικρή οικονομική ανθεκτικότητας επιχειρήσεων,
 • απουσία συνεργασιών επιχειρηματικού χώρου και εκπαιδευτικών φορέων,
 • ανεπαρκής συντονισμός δράσεων και πολιτικών κοινωνικού χαρακτήρα.

Έτσι, με σκοπό το μετασχηματισμό της Ορεστιάδας σε σύγχρονη και βιώσιμη πόλη εντοπίστηκαν οι εξής ανάγκες:

 1. Δημιουργία συνθηκών που θα ανατρέψουν τη σημερινή συμβατική εικόνα της πόλης.
 2. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και λοιπών αστικών περιοχών με σκοπό την ποιοτική βελτίωσή τους.
 3. Μείωση της χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας και προώθηση αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις δημοτικές υποδομές.
 4. Ενσωμάτωση έξυπνων εφαρμογών στις διαδικασίες του Δήμου με σκοπό την αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες.
 5. Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος με σκοπό την ανάδειξη και την περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση.
 6. Αναζωογόνηση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού.
 7. Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, ώρα 18:00
Πολιτιστικό Πολύκεντρο Νέας Ορεστιάδας
• 18:00 Χαιρετισμός Δημάρχου Δήμου Ορεστιάδας κ. Μαυρίδη Βασίλη,

• 18:20 Παρουσίαση “Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Ορεστιάδας”, LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

• 18:45 Συζήτηση και ανοικτό εργαστήριο.