28 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

101 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση) 1

102 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 6

103 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 2

10 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 1

105 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 6

106 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 6

107 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 1οχιλ.Επ.Οδού Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ.68300 – Διδυμοτείχου, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπόψη Αστυνόμου Β΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου & Ανθυπαστυνόμου ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΄Αγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25330-26686-26681-26682-26683)