28 προσλήψεις στο ΚΥΤ Φυλακίου

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 473 προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

Η κατανομή των θέσεων προβλέπει προσλήψεις και στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου, ανά ειδικότητα ως εξής:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 3 άτομα
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 άτομο
ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητα μηχανολόγων μηχανικών) 1 άτομο
ΤΕ Νοσηλευτών 3 άτομα
ΤΕ Πληροφορικής 1 άτομο
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 10 άτομα
ΔΕ Οδηγών 2 άτομα
ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικότητα δομικών έργων) 1 άτομο
ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδικότητα ηλεκτρολογίας) 1 άτομο
ΔΕ Τεχνικών Διαφόρων Ειδικοτήτων (ειδικότητα μηχανολογίας) 1 άτομο
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 4 άτομα.